Hais Kom Sib Haum Yog Li Cas

Tej uas qhia seb tau pom zoo ua li cas thiab qhov uas koj koom tes kom tau li xav tau

Qhov uas sawv daws hais kom sib haum yog dab tsi?

Qhov uas sawv daws tuaj ua ke los hais kom sib haum yog ib lub union rau cov neeg ua hauj lwm thiab ib lub tuam txhab sib tham txog daim ntawv sib cog lus uas hais txog kev ua hauj lwm raws li txoj cai.Xws li them npaum li cas, ua hauj lwm pes tsawg txoov teev, puas them rau tej hnub uas so, cov npenefiv  (benefits), hauj lwm nyob ruaj khov thiab thaum ua hauj lwm no muaj tej kev tiv thaiv ntawm tej kev tsis ncaj ncees los sis ntawm txoj kev raug rho tawm.

Vim li cas qhov uas muaj tej ntaub ntawv sib cog lus no tseem ceeb ua luaj li?

Yog tias muaj daim ntawv sib cog lus, ces lub tuam txhab yuav tsis muaj txo cai cia li txiav cov nyiaj uas lawv them neeg los ua hauj lwm thiab lawv cov npenefiv, cia li rho tawm ib tug uas ua hauj lwm twg, xaiv ntsej xaiv muag los sis cia li hloov sij hawm ua hauj lwm thiab cov hnub holiday.

Cov ntawv sib cog lus no kuj lav tau tias thaum lub tuam txhab tsis ua raws li tau cog lus ces yeej muaj ib txoj kev los tiv thaiv tus koom lub union yog tias nws qhia tawm txog tej yam uas nws tsis txaus siab rau thiab kuj muaj kev los mus pab daws tej teeb meem ntawd.

Yuav ua cas peb thiaj tau ib daim ntawv sib cog lus zoo?

Peb yuav tsum tsim tsa ib txoj kev kom ruaj khov thiaj hais tau. Qhov uas muaj ib txoj kev kom ruaj khov yog qhov uas peb muaj peev xwm ua tau raws li peb lub hom phiaj thiab kom peb cov ntawv sib cog lus no nyob khov kho. Qhov uas peb txiav txim siab tuag nthi es txaus siab hlo sib koom tes— yuav pab peb koom tau ua ib lub siab.

Thaum peb ua li peb ua tau los txhawb nqa Cov Saib Xyuas kev Hais kom Sib Haum ces yuav qhia peb lub tuam txhab tias peb tsis txaus siab rau tej uas tab tom muaj tshwm sim los sis tej uas lub tuam txhab xav kom peb ua.Thaum peb lub tuam txhab pom tias peb sib koom siab lawm tiag, ces lawv yim huab yuav xav ua raws li peb hais.

Muaj li cas thaum peb sab laj?

Thaum cov uas sawv cev rau peb lub tuam txhab thiab peb lub union tuaj sab laj ua ke, ces lawv mam li sib tham seb lawv npaj yuav ua li cas.

Ob tog nyias mam tham nyias, ces mam li rov sib tham dua seb ib tog ho muaj tswv yim li cas thiab rhiav kev li cas los mus kho tej uas tsis pom zoo ntawd.

Lub union thiab lub tuam txhab yeej muaj tib lub zeem muag: ob tog puav leej xav kom lub tuam txhab tau peev thiab mus zoo. Tiam sis tej zaum lub union thiab lub tuam txhab nyias pom nyias ib txoj kev txog tej uas yuav ua li cas kev ua lag ua luam thiaj mus zoo thiab hauj lwm thiaj nyob ruaj khov. Lub hom phiaj yog kom lub tuam txhab thiab cov neeg ua hauj lwm uas koom lub union los hais kom haum thiab zoo rau ob tog tib si.

Tau npaj tej yam twg los mus hais ntawm lub rooj sab laj xwb?

Tej uas tau npaj yuav hais ntawd kuj yog hais txog qhov nce nyiaj los mus rau tej kev phom sij ntawm chaw ua hauj lwm.Ntau zaus, tej uas tau npaj yuav hais muaj raws li ntawm no:

Kev ua lag ua luam, xws li yuav them cov neeg ua hauj lwm pes tsawg, cov npenefiv, kev so hauj lwm thiab kev saib xyuas noj qab haus huv

Tej yam uas tsis hais txog kev ua lag ua luam, xws li tej kev cai kom thiaj tsis raug mob tom chaw ua hauj lwm, so thaum ua hauj lwm, ib txoj kev qhia tawm txog tej uas yus tsis txaus siab rau thiab txog cov neeg uas tau ua hauj lwm ntev tshaj

Cov uas koom lub union puas muaj cai pov ntawv txog tej uas yuav txiav txim?

Cov uas koom lub union uas tsis tau ua dab tsi txhaum  muaj cai pov ntawv seb pom zoo los tsis pom zoo rau tej uas yuav txiav txim.Tej zaum cov neeg uas saib xyuas kev hais kom sib haum rau koj yuav hais seb koj xav li cas txog cov ntaub ntawv sib cog lus uas tau npaj.

Yuav ua cas yog tias peb hais tsis tau sib haum ua ntej hnub uas tau teem tseg hauv cov ntaub ntawv sib cog lus no?

Yog lub tuam txhab thiab lub union hais tsis tau sib haum ua ntej  hnub uas tau teem tseg hauv cov ntaub ntawv sib cog lus, ces peb muaj peb txoj hauv kev.

Tej uas lub union ua tau yog:

Ib yam li ntawd, tej uas lub tuam txhab ua tau yog:

Ntau zaus, cov union yeej tseem nrog lub tuam txhab sib tham mus dhau hnub uas tau teem tseg kom thiaj sib tham meej rau tej uas ob tog xav tau tib si.

Yuav kom peb tau tej uas peb xav tau hauv peb cov ntaub ntawv sib cog lus uas peb tsim nyog tau, peb yuav tsum npaj ua li peb ua tau los qhia peb lub tuam txhab tias peb yeej sib koom siab thiab txhawb nqa peb cov neeg Saib Xyuas kev Hais kom Sib Haum tiag.